Om skolan

Östersunds Waldorfskola - ett pedagogiskt alternativ

Sedan 1997 har Östersund en waldorfskola som ligger naturskönt på Frösön med närhet till skog och vattendrag. Det är kommunens äldsta friskola som arbetar enligt den beprövade waldorfpedagogiken som vill att ”hela människan går i skolan”, att det är hjärtat, handen och hjärnan som stimuleras och utvecklas i samklang med barnens olika åldersstadier. Dagligen övar och utvecklar eleverna sina kompetenser inom konstnärliga, naturvetenskapliga och humanistiska ämnen. Det är en friskolan i Jämtland som har som drivkraft att erbjuda ett pedagogiskt alternativ.

Östersunds Waldorfskola är avgiftsfri, icke-vinstutdelande och konfessionsfri.

Verksamheten

Östersunds Waldorfskola har en förskoleklass och årskurserna 1 till 9. Skolan finns i två kulturminnesmärkta hus på Frösö Strand och har en gemensam skolträdgård med den närliggande Waldorfförskolan Solskatten.

Skolmatsalen och idrottshall finns i Arnljothallen i anslutning till skolan. Fritidsverksamhet erbjuds barnen upp till klass 3 med möjlighet till förlängning om behov finns. Lokalerna präglas av varma färgtoner och sparsam inredning för att begränsa yttre sinnesintryck och stödja koncentrationen på skolämnena. Eleverna lämnar in sina mobiler under skoldagen för att den sociala samvaron med klasskamraterna inte ska störas.

Utflykter

Varje klass gör utflykter under året, allt från cykelturer till paddling och övernattning i bivack. På högstadiet genomförs resor till andra waldorfskolor i Sverige (Umeå, Järna, Trondheim) och skolåren på Östersunds Waldorfskola avlutas med en studieresa till Berlin. Waldorfelever har möjlighet att läsa delar av sin utbildning på waldorfskolor utomlands.

Kunskapsförmedling

Kunskapsförmedling och lärandet på waldorfskolor kännetecknas av helhet och överblick. All undervisning har konstnärliga inslag och ibland måste inlärningen få ta sin tid. I de lägre årskurserna spelar det muntliga berättandet en stor roll. Fantasi och kreativitet är förmågor som övas under alla skolår i samband med kunskapsinhämtning. Mångfald och bred bildning är andra ledord i waldorfskolor.

Främmande språk

Eleverna läser två främmande språk från klass 1 och har en del ämnen som inte återfinns i kommunala skolor såsom formteckning, smide och rörelsekonsten eurytmi. Skoldagarna följer konceptet att först ägna sig åt teoretiska ämnen, sedan övningsämnen (språk, matematik, svenska) och sist hantverksämnen samt idrott. Varje morgon blockläser klasserna ett ämne under en period på tre till fyra veckor. De yngre eleverna tillgodogör sig kunskapen som läraren förmedlar genom att skriva och gestalta ett eget arbetshäfte, de äldre eleverna stimuleras även till projektarbeten där man får söka, diskutera och sammanställa information på egen hand.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll förekommer i de lägre klasserna enbart i form av de obligatoriska nationella proven och då utan att barnen är medvetna om att de testas. På högstadiet förekommer kunskapstest och fördjupningsuppgifter samt nationella prov. Läromaterial används bara i liten utsträckning och inte i de lägre årskurserna. Eleverna på Östersunds Waldorfskola når de nationella målen och är delvis högpresterande.

En omfattande forskarrapport från Karlstads universitet där Bo Dahlin m fl utvärderar waldorfskolan visar att fler waldorfelever än på kommunala skolor går vidare till högre studier och klarar dessa studier mycket väl. Waldorfskolan är känd för ett sammanhållande värdegrundsarbete och det visar sig i rapporten att waldorfelever känner ett större ansvar för moraliska frågor.

Som förälder

På Östersunds Waldorfskola har du stor möjlighet att delta i ditt barns skola. Utöver föräldramöten för hela skolan, klassföräldramöten och utvecklingssamtal finns det återkommande årstidsfester och öppet hus-dagar som föräldrar bjuds in till. Föräldrar kan engagera sig i föräldrarådet, bli aktieägare i skolan och ledamöter i styrelsen.

Om Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogiken initierades av Rudolf Steiner (1865-1925) för barn till fabrikarbetare, idag gör föräldrar medvetna pedagogiska val när barnen börjar på en waldorfskola och det är en stor mångfald bland eleverna.

Alla waldorfskolor är religiös och politisk obundna. Östersunds waldorfskola finansieras av den nationella skolpengen och eventuell överskott går tillbaka i verksamheten. Huvudmannen är ett icke vinstutdelande aktiebolag och är fristående. Vid skolan arbetar både behöriga lärare med statlig lärarexamen och utbildade waldorflärare.

Det finns idag drygt 1000 waldorfskolor i 60 länder över hela världen, varav 45 ligger i Sverige. De flesta skolor samarbetar på ett strukturellt och pedagogiskt plan i Waldorffederationen. Waldorfskolor följer de nationella läro- och kursplanerna, men också en för alla waldorfskolor internationell gemensam läroplan och metodik. Waldorflärare utbildas på Waldorflärarhögskolan i Stockholm och waldorflärarlegitimation är likställd den statliga lärarbehörigheten.

Waldorfskolor är ett komplement till den kommunala skolan och indirekt en del i en global rörelse. Den alternativa pedagogiken främjar nyfikenhet och lusten att lära sig.

Solskattens Waldorflekskola

I anslutning till Östersunds Waldorfskolan ligger också Solskattens Waldorflekskola.

”Då förskolan lägger grunden, genom den fria leken, för skolarbetet tycker vi att det är viktigt att våra blivande skolbarn får vistas i en sådan miljö som waldorfförskolan innebär. Vi vet också att det har stor betydelse att barnet får kontinuitet i sin vistelse och att det får uppleva samma sak år från år.”

Vill du veta mer om skolan?

Östersunds Waldorfskola är öppen för alla och bjuder alla nyfikna in till ett besök på skolan. Välkommen!