GDPR

GDPR

Skolan har undervisningsuppdrag, uppdrag att bedöma kunskaper och säkerställa att skolplikten efterlevs. För att kunna göra det behöver vi samla in ett antal personuppgifter kring de barn som deltar i vår verksamhet, samt barnens vårdnadshavare. Juridiskt ansvarig för personuppgifter är Vidarskolan AB(svb).

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Det kan bl a röra sig om namn, mobilnummer och adressuppgifter i ett register, men även bilder och ljudupptagningar räknas hit.

Vi hanterar personuppgifter så att det bara är de uppgifter som är väsentliga för vår verksamhet som sparas. Endast den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem. När en elev slutat på skolan blir en stor del av uppgifterna inaktuella och då raderas de. Det finns dock uppgifter som sparas längre tid, ex sådant som berörs av bokföringslagen och skollagen.

För elever folkbokförda i Östersunds kommun hämtas en stor del av personuppgifterna från en digital plattform, som i sin tur hämtar information från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Hantering av personuppgifter

Under pågående skolgång registrerar och sparar vi uppgifter som personnummer, namn, adress, familjebild, men även klasslistor, scheman, undervisningsgrupper, e-postadresser, omdömen, åtgärdsprogram, IUP:er, frånvaro och hälsouppgifter inom elevhälsa.

Andra myndigheter får också del av personuppgifter, ex SCB då vi rapporterar betyg, elevantal mm. Det finns fall då personuppgifterna är extra känsliga. I dessa fall kommer vi att inhämta samtycke från berörda.

Det finns viss personlig information som vi kommer att sprida i hela organisationen, ex information om allergier eller funktionsnedsättningar. Information som berör det medicinska arbetet inom elevhälsan ligger utanför den pedagogiska verksamheten. För att vi i skolan ska få tillgång till sådan information behöver vi samtycke från vårdnadshavare.

Vissa personuppgifter kommer att hanteras av ett personuppgiftsbiträde. Det kan ex röra sig om den bokföringsfirma som ansvarar för vår fakturering. Personuppgiftsbiträdet har enbart tillgång till de personuppgifter som är relevanta för dennes arbete. Vidarskolan AB(svb) har avtal om personuppgiftbiträde i de fall det förekommer.

Vill du veta mer?

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns i våra system kan du begära att få se dessa. Du har givetvis möjlighet att rätta till felaktiga uppgifter, samt att få personuppgifter raderade om de inte är nödvändiga eller lagstadgade i vår verksamhet.