Bolagsordning

Bolagsordning Vidarskolan AB svb (556657-8307)§ 1

Firmanamn: Bolagets namn är Vidarskolan AB.


§ 2

Styrelsens säte: Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun.


§ 3

Verksamhet: Bolaget skall bedriva Waldorfutbildning samt därmed förenlig verksamhet.


§ 4

Antalet aktier: Antalet aktier är lägst 1000 och högst 4000 stycken.


§ 6

Aktiekapital: Aktiekapitalet utgör lägst 100.000sek och högst 400.000sek.


§ 7

Bolagsform: Bolaget är ett Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.


§ 8

Styrelsens sammansättning: Styrelsen består av lägst en och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden tills nästa bolagsstämma hållits.


§ 9

Revisor: För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant.


§ 10

Kallelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.


§ 11

Bolagsstämma: På ordinarie bolagsstämma behandlas följande ärenden:


1Val av ordförande på stämman.

2Upprättande och godkännande av röstlängd.

3Val av en eller flera justeringsmän.

4Prövning om stämman blivit behörigt utlyst.

5Godkännande av dagordning.

6Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7Beslut om:

a)fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.


8Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant.

10Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§ 12

Räkenskapsår: Räkenskapsåret omfattar tiden 1 september – 31 augusti.


§ 13

Hembud: Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.


När anmälan gjorts om akties övergång skall styrelsen genast skriftligt underrätta varje lösningsberättigad med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligt anmäla detta till styrelsen inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång.


Anmäler sig flera skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas bland dem som vilja lösa i proportion till tidigare innehav.


Lösenbeloppet är köpeskillingen, om aktierna erhållits genom köp men annars verkligt värde, vilket i brist på samförstånd bestäms av allmän domstol. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt det blev bestämt.


Därest ej någon inom stadgad tid anmäler sig att vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlösts, äger den som gjort hembudet behålla aktie och bli för densamma såsom ägare införd i aktieboken.Denna bolagsordningsändring till ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning genomfördes via rösning på bolagsstämman 2017-02-01.